ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายนิกรเดช พลางกูร
    รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 31/01/2514

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การศึกษา

Master of Arts (International Affairs)
The American University

รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2560 - ปัจจุบัน

รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น)
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2558

ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ ระดับต้น)
กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2557

นักการทูต ระดับชำนาญการพิเศษ
กองสื่อสารมวลชน กรมสารนิเทศ

2555

อัครราชทูตที่ปรึกษา (นักการทูต ระดับชำนาญการพิเศษ)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต

2551

นักการทูต ระดับชำนาญการ (ที่ปรึกษา)
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ

2551

เจ้าหน้าที่การทูต 7
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ

2551

เจ้าหน้าที่การทูต 6
กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ

2548

เจ้าหน้าที่การทูต 6
กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

2548

เจ้าหน้าที่การทูต 6
สำนักงานรัฐมนตรี

2545

เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6)
คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

2544

เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 5)
คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

2541

เจ้าหน้าที่การทูต 5
สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

2540

เจ้าหน้าที่การทูต 4
สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี

2538

เจ้าหน้าที่การทูต 4
กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก