ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
    ผู้อำนวยการ สพพ.
    กรรมการและเลขานุการ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 09/02/2510

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ สพพ.

การศึกษา

1994

MBA , Finance , California State University , Los Angeles , USA (ทุนรัฐบาล)

1990

BA , Economics , University of California , Los Angeles (UCLA) , USA

1985

Highschool Diploma , Villanova Preparatory School , Ojai , California , USA

ประวัติการทำงาน

2553 - 2561

รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

2550 - 2552

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

2548 - 2550

Advisor to Executive Director, The World Bank, USA The World Bank (ธนาคารโลก)

2545 - 2548

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการเงินเพื่อการพัฒนา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2543 - 2545

หัวหน้าฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2533 - 2543

เศรษฐกรประจำสำนักต่างๆ ในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง