ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายจักร บุญ-หลง
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด: 17 พฤศจิกายน 2500

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การศึกษา

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท Glow Energy Public Company Limited

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท Singha Hotels and Resorts

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท PCSM Group Holding

ประวัติการทำงาน

2560

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

2558

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์

2555

เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

2552

อธิบดีกรมการกงสุล

2549

กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

2547

รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2545

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน