ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล
    อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
    ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 17 สิงหาคม 2513

ตำแหน่งปัจจุบัน

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

การศึกษา

M.A. California State University, Long Beach

B.A. Thammasat University

ประวัติการทำงาน

2565

อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

2564

อธิบดีกรมการกงสุล

2562

ทูตประจำกระทรวง