ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • ดร.เสรี นนทสูติ
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 5 เมษายน 2517

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

การศึกษา

ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (Oxford University) ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโทนิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา British Chevening Scholarship โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)

ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (สมัยที่ 48)

ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 9

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทร้พย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

ประวัติการทำงาน

2555 - 2562

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด

2558 - 2561

กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จํากัด

2556 - 2561

ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR))

2555 - 2557

กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

2554 - 2556

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554)

2553 - 2555

ที่ปรึกษากฎหมาย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

2551 - 2555

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2548 - 2550

กรรมการพัฒนากฎหมาย (แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี) - อนุกรรมการกำกับการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ - กรรมการเจรจาข้อตกลงและการประเมินผลการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ (กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุด)

2546 - 2555

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

2538 - 2543

นิติกร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา