ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
    รองผู้อำนวยการ
    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 12 มกราคม 2504

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การศึกษา

2537

Master of Business Administration, University of Exeter, U.K.

2528

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาการเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ปี 2561 - ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปี 2555 - 2561

อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป สถานเอกอัครราชทูต กรุงลอนดอน

ปี 2554 - 2555

ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลังอาเซียน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปี 2553 - 2554

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุน และพัฒนาตลาดทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ปี 2549 - 2553

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) ประจำกรุงโตเกียว สถานเอกอัครราชทูตกรุงโตเกียว

ปี 2546 - 2552

ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง