ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
    รองปลัดกระทรวงการคลัง
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 22/11/2501

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

การศึกษา

ปริญญาโท M.S. (Management and Human Relations), Abilene Christian University, TEXAS, USA
ปริญญาตรี B.A. (Political Science), Delhi University, INDIA

ประวัติการทำงาน

2559

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

2557

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

2554

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร

2553

รองอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้บริหารระดับต้น) กรมศุลกากร