ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
    รองเลขาธิการ
    สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 25/11/2502

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

การศึกษา

Ph.D. Carleton University, Ottawa, Canada (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และทฤษฎีและนโยบายการเงิน) (ทุนรัตนโกสินทร์ Thai-Canada Ratthanakosin Bi-centenial Scholarship)

M.PA. (Development) Carleton University, Ottawa, Canada (John MacFarlane Award, นักเรียนดีเด่น)

การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

9 ม.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน สายงานพัฒนาเศรษฐกิจ

1 ต.ค. 52 - 8 ม.ค. 56

ผู้อำนวยการพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

16 ก.ย. 48 - 1 ต.ค. 52

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค