ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
    รองเลขาธิการ
    สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2502

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การศึกษา

Ph.D. Carleton University, Ottawa, Canada (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และทฤษฎีและนโยบายการเงิน) (ทุนรัตนโกสินทร์ Thai-Canada Ratthanakosin Bi-centenial Scholarship)

M.PA. (Development) Carleton University, Ottawa, Canada (John MacFarlane Award, นักเรียนดีเด่น)

การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

ปี 2557 - ปัจจุบัน

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปี 2556 - 2557

ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน สายงานพัฒนาเศรษฐกิจ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปี 2552 - 2556

ผู้อำนวยการพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปี 2548 - 2552

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ