ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างองค์กร สพพ.
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
 • นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
  ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตำแหน่ง
 • นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
  รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
  อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
 • ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
  รองเลขาธิการ
  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นายนิกรเดช พลางกูร
  รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 • นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
  รองผู้อำนวยการ
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายเสรี นนทสูติ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายธงทอง จันทรางศุ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายจักร บุญ-หลง
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายวิสุทธิ์ จันมณี
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
 • นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
  ผู้อำนวยการ สพพ.
  กรรมการและเลขานุการ