ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างองค์กร สพพ.
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
 • ศาสตราจารย์พิเศษ
  ธงทอง จันทรางศุ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ทำหน้าที่ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตำแหน่ง
 • นายธีรลักษ์ แสงสนิท
  ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
 • นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล
  ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ
  ผู้แทนเลขาธิการ
  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
  ผู้แทนผู้อำนวยการ
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์
  อธิบดี
  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายเสรี นนทสูติ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายจักร บุญ-หลง
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายวิสุทธิ์ จันมณี
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
 • นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
  กรรมการและเลขานุการ