ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างองค์กร สพพ.
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร สพพ.

ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายสงเสริมประสิทธิภาพองค์กร
รองผู้อำนวยการ 2 ท่าน
ที่ปรึกษา
สำนักบริหารโครงการ 1
สำนักบริหารโครงการ 2
สำนักบริหารเงินทุน
สำนักนโยบายและแผน
สำนักอำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้