ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

โครงสร้างองค์กร สพพ.
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร สพพ.

สำนักตรวจสอบภายใน
1. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
2. คณะอนุกรรมการกฎหมาย
3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.
4. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพพ.
5. คณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์และติดตามผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.
6. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
รองผู้อำนวยการ
(2 อัตรา)
สำนักบริหารโครงการ 1
สำนักบริหารโครงการ 2
สำนักนโยบายและแผน
สำนักบริหารเงินทุน
สำนักอำนวยการ
สำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร
ฝ่ายวิศวกรรม