จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผู้สอบบัญขีของ สพพ. งวดปีบัญชี 2565 โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.21 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 พ.ค. 2564
  • Download : 592
  • View : 743
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยพลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.21 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 เม.ย. 2564
  • Download : 580
  • View : 721
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา สำหรับการพัฒนาและกำกับติดตามโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • File size : 0.29 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 3 เม.ย. 2564
  • Download : 578
  • View : 828
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 2 เม.ย. 2564
  • Download : 571
  • View : 719
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • File size : 0.27 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 มี.ค. 2564
  • Download : 581
  • View : 705
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
  • File size : 0.24 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 ม.ค. 2564
  • Download : 574
  • View : 655
 • ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
  • File size : 0.43 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 ม.ค. 2564
  • Download : 580
  • View : 648
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
  • File size : 0.27 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 24 ส.ค. 2563
  • Download : 579
  • View : 797
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • File size : 0.24 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ส.ค. 2563
  • Download : 581
  • View : 714
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.03 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ก.ค. 2563
  • Download : 575
  • View : 887
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.26 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 พ.ค. 2563
  • Download : 579
  • View : 792
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • File size : 0.26 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ก.พ. 2563
  • Download : 573
  • View : 682
ทั้งหมด27รายการ