จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผู้สอบบัญขีของ สพพ. งวดปีบัญชี 2565 โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.21 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 พ.ค. 2564
  • Download : 555
  • View : 680
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยพลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.21 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 เม.ย. 2564
  • Download : 548
  • View : 657
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา สำหรับการพัฒนาและกำกับติดตามโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • File size : 0.29 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 3 เม.ย. 2564
  • Download : 550
  • View : 766
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา สำหรับโครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • File size : 0.02 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 2 เม.ย. 2564
  • Download : 549
  • View : 655
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • File size : 0.24 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 มี.ค. 2564
  • Download : 549
  • View : 693
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • File size : 0.27 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 มี.ค. 2564
  • Download : 555
  • View : 646
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
  • File size : 0.24 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 ม.ค. 2564
  • Download : 549
  • View : 609
 • ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
  • File size : 0.43 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 ม.ค. 2564
  • Download : 549
  • View : 601
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ (Front & Back Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
  • File size : 0.27 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 24 ส.ค. 2563
  • Download : 551
  • View : 745
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • File size : 0.24 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ส.ค. 2563
  • Download : 549
  • View : 666
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.03 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 22 ก.ค. 2563
  • Download : 552
  • View : 835
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีคัดเลือก
  • File size : 0.26 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 พ.ค. 2563
  • Download : 550
  • View : 743
ทั้งหมด43รายการ