จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Terms of Reference: TOR) งานออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 ช่องจอม/โอเสม็ด-สำโรง-กลอรันห์ ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย: วิภา สีโสด
  • 11 ก.ค. 2566
  • 115 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง