จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย สำหรับทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 21 ต.ค. 2563
  • 714 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง