จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : TOR) โครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการพัฒนาระบบประปา 5 แห่ง ใน สปป.ลาว
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 27 ต.ค. 2564
  • 636 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง