จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน –หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 13 มี.ค. 2563
  • 1886 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง