จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา โดยวิธีคัดเลือก
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 26 ต.ค. 2561
  • 534 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง