จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 7 ม.ค. 2565
  • 897 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง