จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชี้แจงข้อร้องเรียนร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Video Conference เพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 17 ก.พ. 2564
  • 796 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง