จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) จ้างผลิตและเผยแพร่วีดิทัศผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 30 ธ.ค. 2563
  • 2021 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง