ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเทศเพื่อนบ้าน
ฐานข้อมูลโครงการของ สพพ. ที่สอดคล้องกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
 • โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง)
  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (โครงการไฟฟ้าย่างกุ้ง)
  • Updated : 7 เม.ย. 2565
  • View : 284
 • โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี(การปรับปรุง ระบบน้ำประปาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (โครงการ Corridor Towns)
  โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี(การปรับปรุง ระบบน้ำประปาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (โครงการ Corridor Towns)
  • Updated : 10 ม.ค. 2565
  • View : 411
ทั้งหมด2รายการ