ข้อมูลประเทศและโครงการ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประเทศเพื่อนบ้าน
ฐานข้อมูลโครงการของ สพพ. ที่สอดคล้องกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
 • โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window (ASW)
  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ ASEAN Single Window (ASW)
  • Updated : 9 ก.ย. 2564
  • View : 63
 • โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) (โครงการสะพานมิตรภาพ 5)
  โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) (โครงการสะพานมิตรภาพ 5)
  • Updated : 9 ก.ย. 2564
  • View : 66
 • โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ – บ้านโนนสะหวัน – สานะคาม – บ้านวัง – บ้านน้ำสัง สปป. ลาว
  โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ – บ้านโนนสะหวัน – สานะคาม – บ้านวัง – บ้านน้ำสัง สปป. ลาว
  • Updated : 9 ก.ย. 2564
  • View : 78
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง – เวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง – เวียงจันทน์ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • Updated : 9 ก.ย. 2564
  • View : 109
ทั้งหมด4รายการ