ข้อมูล สพพ.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
Open Data Integrity and Transparency : OIT ปี 2562
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
  • 10
    แผนดำเนินงานประจำปี
  • 11
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  • 12
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  • 13
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • 14
    มาตรฐานการให้บริการ
    • • ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
    • • ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
    • • แนวทางการดำเนินงานการจัดจ้างและการเบิกจ่ายงเงินภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
  • 15
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • 16
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • 17
    E - Service
  • 18
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • 19
    รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  • 20
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • 21
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • 22
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • 23
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • 24
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  • 25
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 26
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    • • รายงานการดำเนินงานผลตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน
    • • การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 27
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • 28
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  • 29
    แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
  • 30
    ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
  • 31
    ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
  • 32
    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
  • 33
    แนวทางการดำเนินงานการจัดจ้างและการเบิกจ่ายวงเงินภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ สพพ.
  • 34
    คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
  • 35
    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนเพื่อป้องกัการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • 36
    ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • 37
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  • 38
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • 39
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • 40
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    • • ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
    • • ประกาศ สพพ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สพพ.
    • • ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
    • • เจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหาร
  • 41
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    • • พิธีประกาศเจตนารมณ์ “สพพ. ใจสะอาด Happy อย่างมีคุณธรรม”
    • • จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
  • 42
    การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
  • 43
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  • 44
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    • • กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ สพพ. ปี 2564 (รายเดือน)
    • • ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
    • • พิธีประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม
  • 45
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • 46
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
  • 47
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  • 48
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
    • • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
    • • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  • 49
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  • 50
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน