ประเทศ-โครงการ

รวบรวมโครงการสำคัญ ๆ ขององค์กร

NEDA กับ โครงการพัฒนาเศรษกิจพิเศษทวาย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563
  • 5 พ.ค. 2563
  • 1273 View

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มีการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 3/2560 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาเรื่องงบการเงิน การลาออกและเข้าใหม่ของกรรมการ การจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560 และการกำหนดหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 มีการประชุมหารือเรื่องงบการเงิน ประจำปี 2559 ของบริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (บริษัท ทวายฯ) ระหว่างเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทวายฯ และคณะกรรมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZMC) ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ประเทศเพื่อนบ้าน