สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

กิจกรรม NEDA Talk in Uni (ครั้งที่ 1)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 22 ก.ค. 2565
  • 262 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กล่าวเปิดกิจกรรม NEDA Talk in Uni ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สพพ. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ภารกิจและการดำเนินงานของ สพพ. ด้านการบริหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านให้แก่สถาบันอุดมศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท. หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มก. กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้บรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

แท็กฮิต