สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 17 พ.ย. 2562
  • 388 View

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพพ. ได้เข้าร่วมการ

ประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 (The 23rd GMS Ministerial Conference) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยรัฐมนตรี GMS ทั้ง 6 ประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก "Greater Integration, Inclusivity and Sustainability in the GMS” และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในภาคส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2562

แท็กฮิต