สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. จัดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านหลักสูตร “Debt Management and Debt Sustainability” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 4 ก.ย. 2566
  • 96 View

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร “Debt Management and Debt Sustainability” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ ความยั่งยืนทางการคลัง การบริหารจัดการความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกัน และการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 19 คน ประกอบด้วย ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ภูฏาน ศรีลังกา และติมอร์-เลสเต และ สพพ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ใน การฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) Agency Françoise de Development (AFD) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Novotel สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต