สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

ข่าวอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 7 ก.พ. 2563
  • 76 View

สพพ. จัดโครงการฝึกอบรม (In house training) หัวข้อ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" โดยรับฟังการบรรยายจากรองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดี ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
การฝึกอบรมในครั้งนี้ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถพัฒนาและสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้สาธารณะในเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของประชาชน และนำมาจัดทำแนวทางคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานของ สพพ. ต่อไป

แท็กฮิต