สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

กิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ของ สพพ.
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 23 พ.ค. 2566
  • 30 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ. และคณะผู้บริหารได้จัดงานแถลงข่าวผู้บริหารพบสื่อมวลชนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 18 ของ สพพ. โดยได้นำเสนอโครงการความร่วมมือทางการเงิน (Financial Assistance : FA) และทางวิชาการ(Technical Assistance : TA) กับประเทศเพื่อนบ้าน ในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการใหม่ที่จะส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค อาทิ
(1) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ระยะที่ 1(วงเงินกู้ 928.11 ล้านบาท, FA : กัมพูชา)
(2) โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย - ลาว ระยะที่ 2 (สายท่านาแล้ง - เวียงจันทน์) ส่วนที่ 2 (วงเงินกู้ 1,650 ล้านบาท, FA : สปป.ลาว)
(3) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) (วงเงินกู้ 1,458.25 ล้านบาท, FA : เมียนมา)และ
(4) โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - จุดผ่านแดนนาเพ้า (วงเงินกู้ 1,833.747 ล้านบาท, FA : สปป.ลาว)
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ สื่อมวลชนยังได้ซักถามประเด็นการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ณ ร้านอาหาร HEY! Beanstro สาขา S-OASIS วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต