สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ประชุมหารือการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 12 ม.ค. 2565
  • 10 View
เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับ 3 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2565-2570 (Country Strategy 2022-2027) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมี นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. ร่วมหารือกับนายธนาเศรษฐ์ บุญเรศธนะพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กฟภ. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Cisco Webex)
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ Country Strategy 2022-2027 ให้ กฟภ. ได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานและการเชื่อมโยงพลังงาน อุปทานด้านการจำหน่ายไฟฟ้าระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคด้านการเชื่อมโยงพลังงานทั้งมิติเชิงเทคนิค และมิติเชิงนโยบายระหว่างประเทศของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติด้านการพัฒนาเสถียรภาพ และความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการด้านพลังงาน อาทิ องค์ความรู้ด้าน Solar Floating และ Energy Storage ซึ่ง กฟภ. เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยสามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ สพพ. ในการให้ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Assistance) ผ่านกลไกการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านพลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ที่สอดคล้องกับ Country Strategy 2022-2027 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต