สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 27 พ.ค. 2562
  • 202 View


นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในหลักสูตร "Project Management for Road, Expressway and Bridge Construction" โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ภูฏาน และศรีลังกา (CLM-BS) ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้างทาง ทางพิเศษ และสะพาน ทั้งนี้ สพพ. ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวง สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

แท็กฮิต