สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 11 ณ กรุงพนมเปญ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 20 ธ.ค. 2564
  • 89 View

ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2564 สพพ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 11 ณ กรุงพนมเปญ 

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 11 ณ กรุงพนมเปญ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ฟื้นฟูไปด้วยกัน เพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง (Peace, Prosperity, Recovery Together)” โดยมุ่งเน้น
1) ความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19
2) ความร่วมมือเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองตามแนวชายแดน 
3) ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน และ 
4) ความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับกัมพูชา พ.ศ. 2565 - 2570 ของ สพพ. รวมถึงรับทราบการดำเนินงานหารือกับฝ่ายกัมพูชาในเรื่องโครงการที่มีศักยภาพที่จะดำเนินการในอนาคต (Potential Projects) เพื่อส่งเสริมด้านความเชื่อมโยง (Connectivity) ระหว่างไทย - กัมพูชา อาทิ 
(1) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ระยะที่ 2 (2) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) เสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ และ (3) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 (NR68) กลอรันห์ -โอเสม็ด/ช่องจอม

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต