สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 11 ก.ค. 2562
  • 170 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี พระเทพสังวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ พระวิปัสนาจารย์ให้การแสดงธรรมและนำเจริญภาวนา พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรมในการทำนุบำรุงศาสนสถาน จำนวน 50,000 บาท ซึ่งการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรของ สพพ. มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้สามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนมาช่วยขัดเกลาจิตใจ รู้จักน้อมนำเอาหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

 

 

แท็กฮิต