สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการประชุมหารือด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่องการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน - ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 24 พ.ย. 2564
  • 334 View
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เข้าร่วมการประชุมหารือด้านการทูตเศรษฐกิจเรื่องการปรับตัวของไทยต่อโครงการรถไฟจีน - ลาว ณ โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ซึ่งจัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อริเริ่มพหุภาคีด้านโครงสร้างพื้นฐานและการประกอบธุรกิจ การพัฒนา Missing link การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐสัมพันธ์ในยุคหลังวิกฤตโควิด-19 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งหวังให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเป็นเนื้อเดียวกับเศรษฐกิจโลก โดยผู้อำนวยการ สพพ. ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2565 - 2570 ของ สพพ. Country Strategy (2022-2027) กลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับ สปป.ลาว ความคืบหน้าการดำเนินโครงการภายใต้ภารกิจของ สพพ. รวมทั้งการเชื่อมโยงโครงการของ สพพ. กับโครงการรถไฟจีน - ลาว ภายใต้โครงข่ายการพัฒนาระบบราง ในระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC)
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต