สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมประชุมเวทีหารือเชิงนโยบาย (Policy Forum) ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 15 พ.ค. 2562
  • 409 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย นายศรัณยู วิริยเวชกุล นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าร่วมประชุมเวทีหารือเชิงนโยบาย (Policy Forum) เพื่อบูรณาการการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ในโอกาสนี้ นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ของ สพพ. และร่างรายชื่อโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

แท็กฮิต