สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุมหารือระหว่าง สพพ. กับ TICA
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 26 ก.ย. 2562
  • 341 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้หารือกับนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยในระยะแรกจะจัดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. และร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต ทั้งนี้ สพพ. จะจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันเป็นระยะ เพื่อพิจารณากำหนดแผนงานร่วมกันต่อไป ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

แท็กฮิต