สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ประชุมหารือการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 20 ธ.ค. 2564
  • 286 View

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านใน 3 ประเทศ (กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา) และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2565-2570 (Country Strategy 2022-2027) ร่วมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมหารือกับนายรชา อารีพรรค ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอ Country Strategy 2022-2027 ให้กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. และร่วมหารือเกี่ยวกับนโยบายด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาเชิงพื้นที่ ยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของไทยในอนุภูมิภาค และการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง (Missing Link) ทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hardware) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ (Software) และข้อเสนอแนะต่อนโยบายการพัฒนาด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ที่สอดคล้องกับ Country Strategy 2022-2027 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต