สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุมทวิภาคีประจำปี ครั้งที่ 2 (JICA&NEDA)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 11 ก.ค. 2562
  • 160 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นประธานและเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคีประจำปี ครั้งที่ 2 ระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดยมี Mr. Shigenori Ogawa, Director General, Southeast Asia and Pacific Department เป็นประธานฝ่าย JICA การประชุมทวิภาคีที่กล่าวประกอบด้วยผู้แทนจาก สพพ. จำนวน 6 ท่าน ผู้แทนจาก JICA สำนักงานประเทศไทย จำนวน 8 ท่าน และมีการประชุมผ่านทาง TV Conference โดยมีผู้แทนจาก JICA สำนักงานใหญ่ สำนักงานประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน
การประชุมฯ ที่กล่าว เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนภายใต้ Partnership Arrangement ระหว่าง JICA และ สพพ. มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสององค์กร ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้เกิดการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยรูปแบบการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา และการดำเนินโครงการของทั้งสององค์กรในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การก่อสร้างถนน ท่าเรือ การพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร เป็นต้น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้ง การส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของ สพพ. อย่างต่อเนื่องจาก JICA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสององค์กร ณ สำนักงาน JICA ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

แท็กฮิต