สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission: JC) ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ครั้งที่ 22
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 17 พ.ย. 2564
  • 366 View
เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2564 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission: JC) ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว ครั้งที่ 22 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุม ร่วมกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินความร่วมมือไทย-ลาว ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “การฟื้นฟูไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” โดยครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ (1) ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง (2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ (3) ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และ (4) ความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ทั้งนี้ที่ประชุมได้ยินดีต่อความสำเร็จของโครงการภายใต้ภารกิจของ สพพ. ที่สนับสนุนและส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ (Seamless Connectivity) ร่วมกัน อาทิ โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง และโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง พร้อมทั้งเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้ภารกิจของ สพพ. ร่วมกัน อาทิ การเร่งรัดการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) และโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ (ระยะที่ 2) พร้อมกับสนับสนุนการประสานการดำเนินโครงการอื่นๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต