สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ครั้งที่ 9
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 7 พ.ย. 2562
  • 310 View

         เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ประกอบด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และนางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดินทางเข้าร่วมการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ครั้งที่ 9 (The 9th CEXIM-EDCF-JICA-NEDA Seminar) ณ สำนักงานใหญ่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อการประชุม “Quality Infrastructure” โดยมีนาย MORI Matsuya รองประธาน JICA เป็นประธานการประชุม การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่สำคัญในเอเชีย ได้แก่ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของจีน (China Export-Import Bank: CXIM) กองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development Cooperation Fund: EDCF) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของเกาหลี และ สพพ.
        การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงนโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในปีนี้สมาชิกได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านจากปี พ.ศ. 2561 และการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่สนับสนุนหลักการภายใต้ Quality Infrastructure และในช่วงสุดท้ายของการประชุมสมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการยกระดับรูปแบบเวทีการประชุมดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่สำคัญของเอเชีย ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 สพพ. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 4 ฝ่ายฯ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศไทย

แท็กฮิต