สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ประชุมหารือการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ร่วมกับบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 20 ธ.ค. 2564
  • 240 View

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านใน 3 ประเทศ (กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา) และเผยแพร่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พ.ศ. 2565-2570 (Country Strategy 2022-2027) ร่วมกับบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมหารือกับนายสมคิด ประดิษฐ์เสรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอ Country Strategy 2022-2027 ให้บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับทราบถึงทิศทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. พร้อมหารือเกี่ยวกับ สถานการณ์ด้านพลังงาน การเชื่อมโยงพลังงานระหว่างประเทศในปัจจุบัน และข้อเสนอแนะต่อนโยบายการพัฒนาด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ อันเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติด้านการพัฒนาเสถียรภาพทางพลังงานและพลังงานทดแทน ที่จะสามารถขับเคลื่อนและลดปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการจัดทำแผนโครงการที่เป็นไปได้ 3 ปี (Potential Pipeline Projects) ที่สอดคล้องกับ Country Strategy 2022-2027 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต