สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 7 พ.ค. 2562
  • 473 View

 

กระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

 

แท็กฮิต