สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. จัดอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 23 มี.ค. 2565
  • 202 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนา ส่งเสริมงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้จัดอบรมให้กับบุคลากรของ สพพ. ในหัวข้อ “กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบด้วยกฎหมาย”  ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร สพพ. เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทำให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายลิขิต อุไรรางกูล วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง