สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต กรุงย่างกุ้ง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 30 ส.ค. 2562
  • 384 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของ สพพ. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

แท็กฮิต