สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เดินทางเข้าร่วมหารือและสำรวจศักยภาพ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สายส่งและสถานีไฟฟ้า) เมืองเมียวดี
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 27 พ.ย. 2562
  • 353 View

 พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมหารือและสำรวจศักยภาพโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สายส่งและสถานีไฟฟ้า) ในเมืองเมียวดี (โครงการ 66 kV Line 50 Miles from 230 Myawady Substation to Sukali (Oakkayeikhta) and 66/11 kV 20 MVA new Substation at Sukali) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ Ministry of Electricity and Energy (MOEE) เมียนมา ณ Myawaddy Township Electrical Engineer office เมืองเมียวดี และลงพื้นที่สำรวจศักยภาพโครงการไฟฟ้าเมียวดีจากเมืองเมียวดี-เมืองสุคาลิ รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

แท็กฮิต