สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สำรวจเส้นทางโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 9 ธ.ค. 2562
  • 147 View

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และท่านวันทอง บุดตะนะวง (Mr. Vanthong Bouttanavong) รองอธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ร่วมเป็นหัวหน้าคณะในการสำรวจและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ บ้านโนนสะหวัน สานะคาม บ้านวัง บ้านนาสัง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ 1 และฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. เข้าร่วมคณะประชุมหารือถึงแผนการก่อสร้างและสำรวจเส้นทางโครงการ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมขัวทาง สปป.ลาว และผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย Asian Engineering Consultants Corp., Ltd. ร่วมกับ Lao Grobal Engineering Consultant Co., Ltd. และ Lao Transport Engineering Consultant (กลุ่มบริษัท AEC) ผู้แทนผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญาที่ 1 บริษัท ประยูรชัย (1984) จากัด และผู้แทนผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย บริษัท ส. เขมราฐอินดัสตรี จำกัด ร่วมกับ Thavexok Development Group Co., Ltd. ณ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

แท็กฮิต