สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

โครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 9 มิ.ย. 2559
  • 1051 View

รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหาร นายเนวิน สินสิริผู้อำนวยการ ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ     เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สพพ. นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเข้าฟังบรรยายโครงการของวิทยาลัยชุมชนน่าน ในโครงการสวมหมวกใส่รองเท้าให้ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน หลังนำทีมเข้าปลูกป่าในพื้นที่บ้านป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข และมอบเงินสนับสนุนปลูกป่าในพื้นที่ 5 ไร่ จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนแนวคิดการสร้างคน สร้างป่า สร้างรายได้ จากศาสตร์พระราชา เรื่องหลักการต้นน้ำ (ป่าไม้) กลางน้ำ (เกษตรกรรม) และปลายน้ำ (ประมง) ให้เป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดน่านให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559