สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ร่วมหารือในโครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับเมียนมา
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 15 ม.ค. 2563
  • 100 View

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ (สพพ.) เข้าร่วมประชุมในโครงการให้ความร่วมมือทางการเงินแก่สหภาพเมียนมา โดยมี Daw Si Si Pyone, Director General of Treasury Department (TD), Ministry of Planning, Finance and Industry (MOPFI), พร้อมด้วยผู้แทนจาก Department of Urban and Housing Development (DUHD), Ministry of Construction (MOC), Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) และ Department of Electric Power and Planning (DEPP), Ministry of Electricity and Energy (MOEE) ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) และโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) ณ ห้องประชุม Treasury Department, MOPFI กรุงเนปยีดอ เมียนมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

แท็กฮิต