สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

ประชุม JCC ครั้งที่ 9 ผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 4 ต.ค. 2562
  • 420 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ฝ่ายไทย และการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 9 (JCC) โดยได้รายงานผลความคืบหน้าของการศึกษางานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) ที่ สพพ. ให้แก่เมียนมา ทั้งนี้ ในที่ประชุมทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่า โครงการที่กล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาของไทยและเมียนมาเป็นอย่างมาก จึงพร้อมที่จะเร่งสนับสนุนและผลักดันโครงการที่กล่าวให้เกิดขึ้น เพื่อให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในระยะแรก และในระยะต่อไปเกิดขึ้นโดยเร็ว ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเนปยีดอ เมียนมา

แท็กฮิต