สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุม Technical Level Meeting ครั้งที่ 1 ระหว่าง สพพ. และ ADB
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 30 พ.ค. 2565
  • 380 View

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2 และเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุม Technical Level Meeting ครั้งที่ 1 กับฝ่าย ADB ซึ่งประกอบด้วย Mr.Jay Roop, Deputy Country Director, Thailand Resident Mission Mr.Anthony Robert Gill, Principal Portfolio Management Specialist, Cambodia Resident Mission และเจ้าหน้าที่ของ ADB โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้และแนวทางในการดำเนินโครงการร่วมกันในกัมพูชา ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดำเนินงานด้านความร่วมมือภายใต้ Partnership Arrangement ระหว่าง สพพ. และ ADB ​​เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

แท็กฮิต